31.795

Aanpassing regeling aanspraak huishoudelijke hulpDit wetsvoorstel wijzigt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waardoor het voor thuiszorginstellingen niet meer mogelijk is om de huishoudelijk hulp via een alfahulp aan te bieden. Thuiszorginstellingen maken voor "hulp in natura" steeds vaker gebruik van alfahulpen. Hierdoor werden deze alfahulpen, vaak zonder medeweten van de client werkgever van deze alfahulp.

Met dit voorstel kunnen thuiszorginstellingen de huishoudelijke hulp in natura niet meer via een alfahulp aan cliënten leveren. Mensen die wél een alfahulp willen, bijvoorbeeld omdat ze hun huidige hulp willen houden, kunnen kiezen voor een een bedrag van de gemeente waarmee zij de hulp zelf kunnen regelen. Ook kunnen medewerkers van thuiszorginstellingeng niet meer gedwongen worden om over te stappen naar een alfahulpconstructie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.795, A) is op 14 april 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 346 van 25 augustus 2009.

De commissie heeft op 23 juni 2009 een briefPDF-document aan de staatssecretaris van VWS inzake een eventuele gedachtewisseling over dit voorstel komend najaar gezonden.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2008

titel

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met een verplichting voor het college van burgemeester en wethouders om op begrijpelijke wijze inlichtingen te verstrekken over de keuze tussen de verschillende wijzen waarop een aanspraak tot gelding kan worden gebracht en enige andere wijzigingen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Artikel I, onderdelen A tot en met D en F, treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
  • 2. 
    Artikel I, onderdeel E, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Documenten

17