31.772

Integratie bekostiging voortgezet onderwijs voor kinderen tot 18 jaar in het kindgebonden budgetDit wetsvoorstel integreert hoofstuk 3 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS)  in de Wet op het kindgebonden budget (WKB). Hierdoor wordt de bekostiging van voortgezet onderwijs voor kinderen tot 18 jaar opgenomen in het kindgebondenbudget.

Door de integratie van twee inkomensafhankelijke regelingen wordt de regelgeving vereenvoudigd en wordt een bijdrage geleverd aan de administratieve lastenverlichting.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.772, A) is op 16 april 2009 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 juni 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 331 van 30 juli 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 332 van 30 juli 2009.


Kerngegevens

ingediend

14 november 2008

titel

Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget, de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de integratie van hoofdstuk 3 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in de Wet op het kindgebonden budget

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kunnen terugwerken tot en met een in het desbetreffende besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

12