31.811

Wijziging aantal wetten ministerie Sociale Zaken en WerkgelegenheidDit wetsvoorstel wijzigt een aantal wetten op het terrein van de socialezekerheidswetgeving, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI).

Het betreft onder andere wijzigingen die voortvloeien uit door het Uitvoeringsinstituut WerknemersVerzekeringen (UWV) aangedragen knelpunten in de uitvoering. Daarnaast gaat het om een aantal wijzigingen van technische aard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.811, A) is op 21 april 2009 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 juni 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 318 van 27 juli 2009.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 319 van 27 juli 2009.


Kerngegevens

ingediend

15 december 2008

titel

Wijziging van een aantal wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetgeving 2009)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten