31.792 XVII

Wijziging begrotingsstaat Jeugd en Gezin 2008 (najaarsnota)Dit wetsvoorstel wijzigt de programmabegroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2008 voor het beleidsterrein Jeugd en Gezin. Deze wijzigingen hangen samen met de Najaarsnota.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK 31.792 XVII, nr. 1)PDF-document is op 17 december 2008 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 3 februari 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 392 van 29 september 2009.


Kerngegevens

ingediend

28 november 2008

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting voor Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2008 (wijzigingen samenhangende met de Najaarsnota)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar


Documenten

5