T00283

Toezegging Gevolgen motie-Meindertsma voor gemeenten (31.200 VII)De minister zal de inhoud van de motie-Meindertsma (EK, 2004-2005, XXI-A) nagaan en de gevolgen voor gemeentes van Europese regels op de terreinen van Verkeer en Waterstaat, Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken in kaart te brengen.


Kerngegevens

Nummer T00283
Oorspronkelijke nummer tz_BZHC/AZHK_2008_10
Status voldaan
Datum toezegging 18 maart 2008
Deadline 1 januari 2009
Voormalige Verantwoordelijke(n) Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Huidige Verantwoordelijke(n) Minister van Infrastructuur en Milieu (Hoofdverantwoordelijke)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kamerleden prof.dr. K. Putters (PvdA)
Commissie commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koningin (BZK/AZ)
commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu / Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI)
Soort activiteit Plenaire vergadering
Categorie brief/nota
Kamerstukken Begrotingsstaat Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2008 (31.200 VII)


Uit de stukken

Handelingen 2007-2008 , 24 [990-1037]

Blz. 1032

De heer Putters: De minister heeft gesproken over de rol van BZK ten aanzien van Europa en wat er allemaal al aan activiteiten is ingezet. Van onze kant bestaat daarvoor steun. Ik verzoek de regering in dit kader ook even te kijken naar de motie-Meindertsma die daarover in 2005 is aangenomen in deze Kamer en die eigenlijk hetzelfde doet op het gebied van de ruimtelijke ordening. De minister van VROM is hier druk mee bezig. Ik kan mij voorstellen dat er veel raakvlakken zijn en dat de intentie om de gevolgen van EU-regelgeving aan gemeenten duidelijk te maken, wordt gezwaluwstaart.

Blz. 1035

Minister Ter Horst: De heer Putters verwees naar hetgeen mevrouw Meindertsma daarover in 2005 heeft gezegd. Dat weet ik niet precies. Dat zal ik nagaan, maar ook op dat punt coördineren wij. BZK heeft de rol om de gemeenten en misschien ook de provincies, het decentrale bestuur, te helpen bij het implementeren van Europese wetgeving. Het is mogelijk dat VROM heeft gezegd dat te doen voor de VROM-wetgeving. Dat lijkt mij buitengewoon nuttig, maar BZK doet dit als een soort parapluutje boven alle departementen.

De heer Putters (PvdA): Ik dank de minister voor deze toezegging. De motie van mevrouw Meindertsma is inderdaad het resultaat geweest van een integraal beleidsdebat in deze Kamer met de bewindslieden van Verkeer en Waterstaat, van Ruimtelijke Ordening en van Economische Zaken. Daarbij is expliciet gevraagd om de gevolgen van Europese regels op deze drie terreinen, die zoveel met elkaar samenhangen, in kaart te brengen. Ik denk dat het goed is om dat te doen.

Minister Ter Horst: Dat doen wij. Ik weet niet precies of wij dat echt naar aanleiding van de genoemde motie doen, maar zoals de heer Putters het formuleert, doen wij het.


Brondocumenten


Historie