31.700 XVII

Begrotingsstaat Jeugd en Gezin 2009Dit wetsvoorstel bevat de programmabegroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2009 voor het beleidsterrein Jeugd en Gezin.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.700 XVII, A) is op 18 december 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 27 januari 2009 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 86 van 5 maart 2009.


Kerngegevens

ingediend

16 september 2008

titel

Vaststelling van de begrotingsstaat van de begroting van Jeugd en Gezin (XVII) voor het jaar 2009

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

18