30.826

Initiatiefvoorstel-Van Gerven en Recourt Wet verbod pelsdierhouderijDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Van Gerven (SP) en Dijsselbloem (PvdA) bevat een verbod op het houden en doden van dieren uitsluitend of in hoofdzaak ter verkrijging van hun pels.

In Nederland worden drie diersoorten uitsluitend gehouden voor de bontproductie. De nertsenhouderij vormt, met zo'n 200 bedrijven, de grootste tak. Op een klein aantal bedrijven kunnen, ingevolge het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren, nog tot uiterlijk 1 april 2008 vossen en chinchilla's worden gehouden. Het onderhavige wetsvoorstel heeft daarom voor de nertsenhouderij de grootste gevolgen. Die categorie houders is tot dusverre namelijk niet geconfronteerd met wettelijke maatregelen die specifiek gericht zijn op beëindiging. Om tegemoet te komen aan de belangen van de bestaande pelsdierhouders en hen aldus in staat te stellen hun investeringen alsnog terug te verdienen, is voorzien in overgangsrecht. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de houders van vossen, chinchilla's en andere dieren, niet zijnde nertsen, en anderzijds de nertsenhouders.

Het wetsvoorstel sluit ook aan op de motie Swildens-Rozendaal c.s. (TK 26.200 XIV, nr. 63PDF-document) waarbij de voorzetting van de nertsenhouderij in Nederland wordt beëindigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 30.826, A) is op 30 juni 2009 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, PvdA, GroenLinks, D66, PvdD en de PVV stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 18 december 2012 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PVV, PvdA (met uitzondering van het lid Linthorst), ChristenUnie, GroenLinks, SP, D66, PvdD, OSF en 50PLUS stemden voor.

Dit wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de door de initiatiefnemers ingediende novelles (32.369 en 33.076).

Bij brief van 21 november 2012 (EK 33.076, F) heeft de Voorzitter van de Tweede Kamer gemeld dat het Tweede Kamerlid Recourt (PvdA) de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt van het voormalige Tweede Kamerlid Dijsselbloem (PvdA).

Op 22 september 2010 heeft de Tweede Kamer besloten dat de Tweede Kamerleden Van Gerven (SP) en Dijsselbloem (PvdA) de verdediging van dit initiatiefvoorstel overnemen van mevrouw Van Velzen en de heer Waalkens, die geen zitting meer hebben in de Tweede Kamer (EK 30.826, I en bijlage).

Dit wetsvoorstel werd oorspronkelijk door het Tweede Kamerlid Van Velzen (SP) ingediend. Bij brief van 17 januari 2008 (TK 30.826, nr. 4PDF-document) is het Tweede Kamerlid Waalkens (PvdA) als mede-indiener toegevoegd.


Kerngegevens

ingediend

4 oktober 2006

titel

Voorstel van wet van de leden Van Gerven en Recourt houdende een verbod op de pelsdierhouderij (Wet verbod pelsdierhouderij)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

85
Bladeren:
[1-50] [51-85] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-85] documenten