Dit wetsvoorstel vervangt de huidige Waterleidingswet. Met dit voorstel wil de regering de volksgezondheid bevorderen door de levering van drinkwater door leidingen veilig te stellen. De hoge kwaliteit van het drinkwater en de leveringszekerheid (ook in crisistijd) staan voorop.

Dit voorstel gaat niet alleen om de productie en distributie van drinkwater door drinkwaterbedrijven het stelt ook regels over leveringszekerheid, kwaliteit, milieu en doelmatigheid van het functioneren van deze bedrijven. Nieuw is de verplichting voor drinkwaterbedrijven om een leveringsplan op te stellen. Daarnaast voorziet het wetsvoorstel in een onderlinge prestatievergelijking tussen drinkwaterbedrijven. Deze vergelijking heeft betrekking op vier aspecten: de kwaliteit van het geleverde drinkwater, milieueffecten, klanttevredenheid en kostenefficiëntie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 1 juli 2008 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 zonder stemming aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

30 november 2006

titel

Nieuwe bepalingen met betrekking tot de productie en distributie van drinkwater en de organisatie van de openbare drinkwatervoorziening (Drinkwaterwet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

Dit voorstel regelt:

 • het exclusieve recht en de plicht van drinkwaterbedrijven tot levering, binnen hun distributiegebied, van drinkwater aan afnemers die alleen van een bepaald drinkwaterbedrijf drinkwater kunnen betrekken, zoals huishoudens (gebonden afnemers);
 • de plicht voor het drinkwaterbedrijf om een redelijk aanbod te doen voor aansluiting en levering;
 • taken van drinkwaterbedrijven in verband met de openbare drinkwatervoorziening;
 • een verbod om inkomsten uit de openbare drinkwatervoorziening te gebruiken voor andere (economische) activiteiten en een daaruit voortvloeiende verplichting tot het voeren van een gescheiden boekhouding;
 • collectieve watervoorzieningen, collectieve leidingnetten en voorzieningen voor de productie en distributie van warm tapwater;
 • een periodieke beleidsnota inzake de openbare drinkwatervoorziening met de hoofdlijnen van het rijksbeleid inzake de productie en distributie van drinkwater;
 • kwaliteitseisen voor het drinkwater en kwaliteitsborging van bron tot kraan;
 • meetfrequenties, meetmethoden en rapportages betreffende de kwaliteit van het drinkwater;
 • informatieplichten van eigenaren van drinkwaterbedrijven, collectieve watervoorzieningen en collectieve leidingnetten ten aanzien van consumenten en andere afnemers inzake de kwaliteit van het drinkwater;
 • materialen en chemicaliën in contact met drinkwater;
 • leveringszekerheid en continuïteit van de waterlevering;
 • doelmatigheid van de bedrijfsvoering van drinkwaterbedrijven;
 • toezicht en handhaving vanuit het oogpunt van volksgezondheid en doelmatigheid.

Documenten