Dit wetsvoorstel verplicht scholen om lesmaterialen gratis beschikbaar te stellen aan middelbare scholieren. Dit gaat in twee stappen. Voor het schooljaar 2008-2009 kopen of huren ouders nog zelf de schoolboeken. De ouders krijgen daarvoor een financiële tegemoetkoming. Vanaf 1 augustus 2009 gaat het geld direct naar de scholen. De scholen kopen het lesmateriaal in en stellen dat gratis beschikbaar aan de leerlingen. De kosten die de scholen maken worden door het Rijk vergoed.

Met dit voorstel wil het het kabinet tegemoetkomen in de schoolkosten die ouders moeten maken. Daarnaast krijgen scholen meer vrijheid om hun eigen beleid voor lesmaterialen te voeren. Ook wordt er op deze manier een bijdrage geleverd aan meer marktwerking op de schoolboekenmarkt.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is 18 maart 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 27 mei 2008 na hoofdelijke stemming met 37 tegen 29 stemmen aangenomen. De drie regeringsfracties CDA, PvdA en ChristenUnie steunden het wetsvoorstel, evenals de fracties van SGP en OSF. Mevrouw Meindertsma van de PvdA-fractie stemde tegen het wetsvoorstel. Tijdens de plenaire behandeling op 27 mei 2008 zijn de Motie-Dupuis (VVD) c.s. over het voldoen aan de doelstellingen van het beschikbaar stellen van gratis leermiddelen via de WTOS (EK 31.325, E herdruk) en de motie-Linthorst (PvdA) c.s. over onderzoek naar de financiële situatie van ouders met kinderen op het mbo (EK 31.325, F) ingediend. De motie-Dupuis is na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fracties van PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP en OSF stemden tegen. De motie-Linthorst is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van VVD en D66 stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

21 januari 2008

titel

Wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het door de scholen om niet ter beschikking stellen van lesmateriaal aan de leerlingen in het voortgezet onderwijs

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 2008 met dien verstande dat artikel 86 van de Wet op het voortgezet onderwijs, zoals gewijzigd door artikel I, onderdeel B, en artikel 2.2.1, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, zoals gewijzigd door artikel II, voor het eerst van toepassing zijn ten aanzien van de bekostiging voor het kalenderjaar 2009 en met uitzondering van:
  • a. 
   artikel I, onderdeel A, artikel III, onderdeel C, en artikel IV, die in werking treden met ingang van 1 augustus 2009,
  • b. 
   artikel V, tweede lid, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, en
  • c. 
   artikel VI, vijfde lid, dat in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 2. 
  Indien in het koninklijk besluit, bedoeld in het eerste lid, onder c, wordt bepaald dat artikel VI, vijfde lid, in werking treedt met ingang van 1 augustus 2009, wordt in het eerste lid "2009" telkens vervangen door: 2010.

Hoofdlijnen

Vanaf schooljaar 2009-2010 worden gratis:

 • leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken,
 • examentrainingen en -bundels,
 • eigen lesmateriaal van de school, en
 • de (toegangs)kosten van digitaal lesmateriaal dat de school voorschrijft in één specifiek leerjaar.

Ondersteunende materialen zoals atlassen, woordenboeken, agenda, laptop en sportkleding worden niet gratis.


Documenten

32