31.145

Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevensDit wetsvoorstel wijzigt de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten ter implementatie van EG-richtlijn 2006/24/EGPDF-document over de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten (Richtlijn dataretentie).

De aanbieders van openbare telecommunicatienetwerken en telecommunicatiediensten (internettoegang, e-mail en (internet) telefonie) worden ten behoeve van de opsporing en vervolging van ernstige misdrijven verplicht tot het bewaren van verkeers- en locatiegegevens voor een periode van twaalf maanden. Het gaat niet om het bewaren van de inhoud van de communicatie. De richtlijn bevat bepalingen over de te bewaren gegevens, de bewaartermijnen, de bescherming en de beveiliging van de bewaarde gegevens en het toezicht daarop, de rechtbescherming en de sancties. De investerings- en exploitatiekosten komen ten laste van de aanbieders. De aanbieders hebben wel recht op vergoeding van de administratie- en personeelskosten, die voortvloeien uit het opvragen van bewaarde gegevens door de bevoegde autoriteiten.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 31.145, A) is op 22 mei 2008 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2009 aangenomen. PvdA, GroenLinks, SP, D66 en de PvdD stemden tegen. Tijdens deze behandeling op 6 en 7 juli 2009 is een achttal moties ingediend. De minister heeft aangekondigd middels wetswijziging de bewaarplicht ten aanzien van internetgegevens terug te zullen brengen tot 6 maanden (32.185). Dat voorstel is op 21 juni 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Toezegging T02110

De commissies voor I&A/JBZ en voor Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 14 april 2015 besloten de brief van de minister voor Veiligheid en Justitie van 31 maart 2015 ter aanbieding van het rapport van politie en OM over belang telecommunicatie gegevens voor de opsporing (EK 31.145, AC met bijlage) te zijner tijd te betrekken bij de behandeling van het aangekondigde wetsvoorstel ter aanpassing van de Telecommunicatiewet en het Wetboek van Strafvordering gelet op de door de rechter buiten werking verklaarde Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens.

uitspraak Hof van Justitie van de EU

Naar aanleiding van de uitspraak van het Hof van Justitie van de EUPDF-document over de vernietiging van de Dataretentierichtlijn (2006/24/EG), heeft de commissie voor Veiligheid en Justitie een brief met enkele vragen aan de staatssecretaris van V&J gezonden (EK 31.145, Y). De commissie voor I&A/JBZ heeft bij brief van 15 mei 2014 enige aanvullende vragen gesteld. De minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (V&J) hebben op 24 juni 2014 gereageerd. Beide brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 25 juni 2014 heeft vastgesteld (EK 31.145, Z). De commissies hebben op 10 december 2014 naar aanleiding van de brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 17 november 2014 met de reactie van het kabinet naar aanleiding van de ongeldigverklaring van de richtlijn dataretentie (EK 31.145, AA met bijlagen) een brief naar de minister gezonden. De commissies voor I&A/JBZ en voor V&J hebben op 10 februari 2015 het verslag van een schriftelijk overleg over de ongeldigheid van de Dataretentierichtlijn (EK 31.145, AB) besproken.

Op 17 maart 2015 vond een mondeling overleg met de minister van Veiligheid en Justitie (V&J) plaats. De commissie heeft het verslag op 21 april 2015 uitgebracht (EK 31.145, AD).

De correspondentie over de evaluatie van de dataretentierichtlijn is voortgezet binnen het EU-verslag: Evaluatie van de richtlijn dataretentie (Richtlijn 2006/24/EG) (32.797).


Kerngegevens

ingediend

14 september 2007

titel

Wijziging van de Telecommunicatiewet en de Wet op de economische delicten in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie betreffende de bewaring van gegevens die zijn verwerkt in verband met het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten en tot wijziging van Richtlijn 2002/58/EG (Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • staatssecretaris van Economische Zaken

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

105
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-105] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-105] documenten