30.844

Wet algemene bepalingen omgevingsrechtIn dit wetsvoorstel (de Wabo) worden de toestemmingen samengevoegd die nodig zijn als een burger of een bedrijf op een bepaalde plek iets wil gaan slopen, (ver)bouwen, oprichten of gaan gebruiken.

Het moet daarbij gaan om plaatsgebonden activiteiten die op een of andere manier van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daartoe worden ca. 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en monumenten geïntegreerd tot één omgevingsvergunning. Dit leidt tot de invoering van één loket, één (digitaal) aanvraagformulier, één bevoegd gezag (één aanspreekpunt), één uniforme en in het algemeen ook kortere procedure, één procedure voor bezwaar en beroep en één handhavend bestuursorgaan. De samenvoeging leidt tot een omvangrijke vermindering van het aantal toestemmingen en een daarmee overeenkomende vermindering van administratieve lasten.

De invoering van de Wabo is geregeld in het voorstel voor een Invoeringswet (31.953).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 11 december 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 4 november 2008 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

Tevens is de motie-Huijbregts-Schiedon (VVD) c.s. inzake de afwijzing van de verplichting tot het instellen van regionale omgevingsdiensten (EK 30.844, I) na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

18 oktober 2006

titel

Regels inzake een vergunningstelsel met betrekking tot activiteiten die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving en inzake handhaving van regelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

De volgende op een wet gebaseerde toestemmingen voor plaatsgebonden activiteiten

worden volledig geïntegreerd in de omgevingsvergunning:

 • Wet ruimtelijke ordening: aanlegvergunning, sloopvergunning, binnenplanse ontheffing, projectbesluit, ontheffing bestemmingsplan, ontheffing beheersverordening, buitenwerkingstelling beheersverordening voor een project
 • Woningwet: ontheffing Bouwbesluit 2003, bouwvergunning, gebruiksvergunning, ontheffing voorschrift Bouwverordening
 • Wet milieubeheer: milieuvergunning, mldingsplicht veranderen van de inrichting of van de werking daarvan
 • Monumentenwet 1988: monumentenvergunning, sloopvergunning in beschermd stads- of dorpsgezicht
 • Mijnbouwwet: mijnbouwmilieuvergunning. Verscheidene wetten bevatten toestemmingen voor het verrichten van activiteiten die niet per definitie alleen plaatsgebonden zijn. Voor zover zij wel plaatsgebonden zijn, worden zij bij de omgevingsvergunning aangehaakt (incidenteel geïntegreerd). Hierbij gaat het om
 • Wet bodembescherming: ontheffing
 • Wet milieubeheer: ontheffing regels pmv, ontheffing verbod lozen afvalwater, ontheffing verbod verbranden afvalstoffen, ontheffing verbod storten afvalstoffen, melding activiteit met betrekking tot niet-vergunningplichtige inrichting;
 • Wet milieugevaarlijke stoffen: grondslag voor Wms-vergunning;
 • Wet geluidhinder: grondslag voor vergunning, besluit tot vaststelling hogere waarden
 • Natuurbeschermingswet 1998: vergunning met betrekking tot handelingen in beschermd natuurgebied, vergunning met betrekking tot handelingen met gevolgen voor habitats en soorten
 • Flora- en faunawet: kennisgeving, ontheffing. De volgende toestemmingen krachtens verordeningen van gemeenten of provincies worden geïntegreerd:
  • sloopvergunning o.g.v. Bouwverordening
  • monumentenvergunning
  • aanlegvergunning
  • uitwegvergunning
  • vergunning voor alarminstallatie aan een onroerende zaak
  • kapvergunning
  • reclamevergunning
  • opslagvergunning (onroerende zaken)
  • toestemmingen die op grond van art. 2.2, tweede lid, van de Wabo zijn aangewezen in een verordening.

Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-52] documenten