Dit wetsvoorstel treft maatregelen in het kader van het fiscale beleid voor het jaar 2008. Het Belastingplan 2008 bevat de maatregelen die primair betrekking hebben op het budgettaire en koopkrachtbeeld.

De inzet van fiscale beleidsmogelijkheden concentreert zich in de pijlers II (een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie), III (een duurzame leefomgeving) en IV (sociale samenhang) van het Coalitieakkoord van het Kabinet-Balkenende IV. Daarnaast zal het fiscale beleid zich concentreren rond de speerpunten bevordering innovatief ondernemerschap, vergroening en vereenvoudiging. De fiscale maatregelen die niet in dit wetsvoorstel thuishoren maar wel op 1 januari 2008 in werking moeten treden, zijn ondergebracht in het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008 (31.206).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 november 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, D66, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer, gezamenlijk met het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2008, vond plaats op 17 en 18 december 2007. De Kamer heeft het voorstel op 18 december 2007 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fracties van de VVD, SP en PvdD stemden tegen. Tijdens de behandeling op 18 december 2007 is een achttal moties ingediend en afgehandeld.

De wet is opgenomen in Staatsblad 562 van 27 december 2007.

De inwerkingtreding van artikel XX, onderdeel B, is opgenomen in Staatsblad 97 van 31 maart 2008.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 9 mei 2008 en op 22 mei 2008 brieven naar de staatssecretaris van Financiën gestuurd over uitvoering van de Motie-Biermans (VVD) c.s. inzake de verhoging van de kansspelbelasting (EK 31.205 / 31.206, F). De staatssecretaris van Financiën heeft hierop bij brief van 6 juni 2008 gereageerd. Deze brieven zijn opgenomen in een verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 10 juni 2008 heeft uitgebracht (EK 31.205/31.206, M). Tijdens de plenaire behandeling van dit verslag op 24 juni 2008 is de Motie-Biermans (VVD) c.s. inzake uitstel van de invoering van het nieuwe belastingvoorstel voor kansspelen tot 1 januari 2009 (EK 31.205/31.206, N) ingediend. De motie is op 1 juli 2008 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. De fractie van de VVD stemde voor.

De commissie heeft op 29 januari 2013 het verslag van het schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën van 29 januari 2013 (EK 31.205 / 31.206, AA) naar aanleiding van nadere vragen over ontwikkelingen in de kansspelautomatensector uitgebracht. De commissie bespreekt dit verslag na afronding van de gerechtelijke procedure waarop dit verslag deels betrekking heeft.


Kerngegevens

ingediend

18 september 2007

titel

Wijziging van enkele belastingwetten (Belastingplan 2008)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat de artikelen I, onderdelen A, en F tot en met K, en VI, onderdelen B, C, D en E, eerst toepassing vinden nadat artikel 10.1 van de Wet inkomstenbelasting 2001 bij het begin van het kalenderjaar 2008 is toegepast.
 • 2. 
  Artikel XIV vindt eerst toepassing nadat artikel 37a van de Wet belastingen op milieugrondslag bij het begin van het kalenderjaar 2009 is toegepast.
 • 3. 
  In afwijking van het eerste lid werkt artikel I, onderdeel D, terug tot en met 1 januari 2007.
 • 4. 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XVIII, XIX en XX, onderdelen A en C tot en met H, in werking met ingang van 1 februari 2008.
 • 5. 
  In afwijking van het eerste lid treedt artikel XXII in werking met ingang van 1 juli 2008.
 • 6. 
  In afwijking van het eerste lid treden de artikelen XIII en XX, onderdeel B, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
 • 7. 
  Bij het begin van het kalenderjaar 2009 worden in afwijking van artikel 10.3 van de Wet inkomstenbelasting 2001 zoals dat komt te luiden na de wijzigingen ingevolge artikel II, onderdeel O, de in het tweede lid van dat artikel 10.3 aangeduide bedragen niet vervangen door andere bedragen.

Hoofdlijnen

Inhoud van het oorspronkelijk bij de Tweede Kamer ingediende Belastingplan 2008:

Een innovatieve, concurrerende en ondernemende economie (Pijler II Coalitieakkoord)

 • Verschuiving belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) naar motorrijtuigenbelasting (MRB)

Een duurzame leefomgeving (Pijler III Coalitieakkoord)

 • Invoering vliegbelasting
 • Milieudifferentiatie autobelastingen schoon en zuinig
 • Differentiatie bijtelling auto van de zaak
 • Verhoging van de accijns van blanke diesel
 • Verhoging van de accijns van rode diesel
 • Indexatie van de accijnstarieven van rode diesel, LPG en zware stookolie
 • Afschaffing van twee specifieke accijnsregelingen voor rode diesel
 • Afbouw teruggaafregeling energiebelasting grootverbruikers minerale oliën
 • Verhoging van de accijns op LPG
 • Verhoging van de energiebelasting van elektriciteit
 • Invoering verpakkingenbelasting
 • Verlaagd tarief energiebelastingglastuinbouw
 • Salderen energiebelasting bij duurzame opwekking elektriciteit door kleinverbruikers
 • Aanpassing tarief afvalstoffenbelasting voor shredderafval

Sociale samenhang (Pijler IV Coalitieakkoord)

 • Versobering uitbetaling algemene heffingskorting
 • Versterking inkomensafhankelijkheid arbeidskorting
 • Versterking inkomensafhankelijkheid aanvullende combinatiekorting
 • Achterwege laten indexatie algemene heffingskorting
 • Lastenverdeling
 • Aftopping pensioenopbouw
 • Aanpassing eigenwoningforfait
 • Beperking en afschaffing buitengewone uitgavenregeling
 • Invoering integrale vennootschapsbelastingplicht woningcorporaties

Overheid en dienstbare publieke sector (Pijler VI Coalitieakkoord)

 • Verhoging drank- en tabaksaccijnzen
 • Toepassing kansspelbelasting gokautomaten


Documenten

69
Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-69] documenten