31.094

Vervanging no-claimteruggave door verplicht eigen risicoDit wetsvoorstel wijzigt de Zorverzekeringswet, de Wet op de zorgtoeslag en een aantal andere wetten met als doel de no-claimteruggave van maximaal 255 € per kalenderjaar te vervangen door een verplicht eigen risico van 150 € per kalenderjaar. Naast het verplichte eigen risico blijft de keuzemogelijkheid voor een vrijwillig eigen risico bestaan.

Net als bij de no-claimteruggave het geval is, geldt het verplichte eigen risico uitsluitend voor verzekerden van achttien jaar en ouder. Het verplichte eigen risico gaat niet gelden voor de huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg. Hiermee wordt net als bij de no-claimteruggaveregeling inhoudelijk aangesloten bij de internationale normverdragen. Bepaalde categorieën chronisch zieken en gehandicapten krijgen compensatie voor het eigen risisco.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 oktober 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, ChristenUnie, SGP en het CDA stemden voor.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 6 november 2007.

Tijdens de behandeling is de Motie-Putters (PvdA) c.s. inzake een compensatieregeling in 2008 ingediend (EK 31.094, F).

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 13 november 2007 na hoofdelijke stemming met 40 tegen 27 stemmen aangenomen. PvdA, CDA, ChristenUnie, SGP, D66 en OSF stemden voor. VVD, SP, GroenLinks, PvdD en de Fractie-Yildirim stemden tegen.

De Motie-Putters (PvdA) c.s. is op 13 november 2007 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. VVD, D66, SP, GroenLinks, OSF, PvdD en de fractie-Yildirim stemden tegen de motie.


Kerngegevens

ingediend

3 juli 2007

titel

Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag houdende vervanging van de no-claimteruggave door een verplicht eigen risico

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008, met dien verstande dat artikel II, onderdeel A, en artikel V, punt 1, in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst en terugwerken tot en met 1 januari 2007.


Documenten