30.432

Initiatiefvoorstel-Depla en Blok Wijziging Wet inkomstenbelasting 2001 inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuldDit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Depla (PvdA) en Blok (VVD) regelt het fiscaal gefaciliteerd sparen voor de aflossing van de eigenwoningschuld via een spaarrekening eigen woning of een beleggingsrecht eigen woning.

Met dit initiatiefvoorstel willen de initiatiefnemers regelen dat aan sparen via een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrecht voor latere uitkeringen fiscale ondersteuning wordt geboden. Er wordt gespaard voor een kapitaal dat later in termijnen kan worden uitgekeerd. Met dezelfde euro individueel sparen voor het pensioen kan via een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrecht bij een bank meer kapitaal worden opgebouwd dan via de meeste lijfrente- of koopsompolissen bij verzekeraars. Analoog hiermee komt er met onderhavig voorstel een nieuwe mogelijkheid om via stortingen op een geblokkeerde spaarrekening of beleggingsrecht een kapitaal op te bouwen waarvoor op een later tijdstip een recht op periodieke uitkering kan worden aangekocht, dan wel dat gedurende een aantal jaren in termijnen kan worden uitgekeerd door een bank of beleggingsinstelling. In de Wet IB 2001 moeten hiervoor de artikelen met betrekking tot lijfrente worden aangepast. Door het wetsvoorstel kan er tegen lagere kosten worden gespaard voor de oude dag. Het resultaat is dat er bij een gelijke inleg van spaargelden een hoger resultaat gehaald kan worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 5 juli 2007 aangenomen door de Tweede Kamer. De PvdA, Groenlinks, D66, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA en de PVV stemden voor. De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 10 en 11 december 2007. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2007 zonder stemming aangenomen. Tijdens de plenaire behandeling op 11 december 2007 is de motie-Vedder-Wubben (CDA) c.s. inzake mogelijkheden om de verlaagde premiegrondslag in de derde pijler in 2008 te herstellen naar het oude niveau (EK 30.432, F) ingediend. Deze motie is op 18 december 2007 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. GroenLinks en SP stemden tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 577 van 28 december 2007.

De Eerste Kamercommissie voor Financiën heeft op 28 oktober 2008 een verslag schriftelijk overleg uitgebracht (EK 31.700 IXB, A) van het overleg met de staatssecretaris van Financiën over de uitvoering van de motie Vedder-Wubben (CDA) c.s.  De commissie besprak op 18 november 2008 de brief van de staatssecretaris van Financiën van 7 november 2008, zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg van 7 november 2008 over enige aanvullende vragen van de commissie over de uitvoering van de motie (EK 30.432, G). De commissie voor Financien heeft op 25 november 2008 een brief aan de staatssecretaris over de uitvoering van de motie-Vedder Wubben c.s. gestuurd. De commissie heeft op 16 december 2008 besloten de brief met het antwoord van de staatssecretaris van 9 december 2008 te betrekken bij de plenaire behandeling van het Belastingplan 2009. Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 10 december 2008 heeft uitgebracht (EK 30.432, H).

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Depla (PvdA) en B.M. de Vries (VVD). Op 31 januari 2007 heeft de Tweede Kamer besloten dat de heer Blok de verdediging van dit initiatiefvoorstel overneemt van mevrouw De Vries, die geen zitting meer in de Tweede Kamer heeft (TK 30.432, nr. 8PDF-document).


Kerngegevens

ingediend

27 juni 2006

titel

Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale facilitering banksparen ten behoeve van pensioenopbouw of aflossing eigenwoningschuld

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2008


Documenten