29.680

Initiatiefvoorstel-Van Wijngaarden Regeling verstrekking programmagegevensDit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door de Tweede Kamerleden Örgü (VVD) en Bakker (D66) en voorziet in de kosteloze beschikbaarstelling van programmagegevens aan derden.

Gebleken is dat met de huidige regeling van artikel 58 Mediawet niet kan worden bewerkstelligd dat de (meer-)wekelijkse programmagegevens van de publieke omroepinstellingen tegen redelijke voorwaarden aan derden ter beschikking komen. Dat leidt tot belemmering van andere partijen bij het uitbrengen van (meer-) wekelijkse programmagidsen en andersoortige overzichten van uit te zenden radio-en televisieprogramma's. De in dit voorstel opgenomen regel sluit aan bij de praktijk in vrijwel alle andere Europese landen. De regeling geldt voor de publieke omroepinstellingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is bij brief van 12 mei 2019 (TK, 12) overgenomen en vervolgens ingetrokken door het lid Van Wijngaarden (VVD.

De behandeling van dit wetsvoorstel is bij brief van 11 december 2006 (TK, 11) overgenomen door de leden Weekers (VVD) en Van den Ham (D66).


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2004

titel

Voorstel van wet van het lid Van Wijngaarden tot wijziging van de Mediawet en de Auteurswet 1912 (regeling verstrekking programmagegevens)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten