30.654

Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderijMet dit wetsvoorstel wordt de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) op een aantal punten versoepeld. Het voorstel wijzigt ook enkele andere wetten.

De aanwijzing van te beschermen gebieden wordt beperkt tot door provinciale staten aan te wijzen «zeer kwetsbare gebieden». Deze gebieden moeten alle binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) liggen. In het voorstel wordt vastgelegd welke gebieden in ieder geval zullen moeten worden aangewezen. Daarnaast kunnen andere gebieden aan de hand van in het wetsvoorstel neergelegde criteria als zeer kwetsbaar worden aangewezen. Daarbij zal ook met het criterium 'de gevolgen van de aanwijzing voor bestaande veehouderijen' rekening kunnen worden gehouden, zij het slechts 'voorzover de ecologische samenhang tussen de zeer kwetsbare gebieden daardoor niet wordt aangetast en geen verlies van bijzondere natuurwaarden optreedt'. Voor de aanwijzing van gebieden kleiner dan 50 ha gelden nog zwaardere criteria. De zoneringsbescherming wordt beperkt tot 250 meter. Binnen die zone kunnen bestaande melkrundveehouderijen nog uitbreiden tot 200 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Buiten en binnen zones zal zonodig aanvullende bescherming moeten worden gegeven op grond van de Natuurbeschermingswet 1998.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 31 oktober 2006 aangenomen door de Tweede Kamer. VVD, CDA, ChristenUnie, SGP, LPF, Groep Wilders, Groep Eerdmans-Van Schijndel en Groep Van Oudenallen stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 februari 2007 zonder stemming aangenomen. PvdA, SP, D66 en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

28 juli 2006

titel

Wijziging van de Wet ammoniak en veehouderij

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

16