30.682

Verzamelwet sociale verzekeringen 2007Dit wetsvoorstel wijzigt een groot aantal socialeverzekeringswetten door met name technische verbeteringen. Het betreft onder meer taalkundige verbeteringen, correcties van onjuiste verwijzingen en onjuiste vernummeringen. Naast deze verbeteringen van technische aard worden ook enkele beperkte beleidsinhoudelijke voorstellen gedaan.

In het voorstel wordt bijvoorbeeld geregeld dat niet langer de toestemming vereist is van het UWV als een zieke werknemer het werk hervat (een vereiste dat thans nog opgenomen is in artikel 7:629, lid 3, van het Burgerlijk Wetboek). Ook wordt de verplichting voor het UWV geschrapt om instroomcijfers in de WAO te publiceren (in verband met onder meer inwerkingtreding Wet WIA). Daarnaast wordt een ongewenst gevolg hersteld voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die meer verdienen dan het minimumdagloon, van het huidige uitkeringsregime van de Werkhervattingsregeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 12 oktober 2006 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 november 2006 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 703 van 22 december 2006.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 704 van 22 december 2006.


Kerngegevens

ingediend

29 augustus 2006

titel

Wijziging van enige socialeverzekeringswetten en enige andere wetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2007)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kunnen terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

De volgende wetten worden met dit voorstel gewijzigd:

 • Invoeringswet stelselherziening sociale zekerheid;
 • Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidscriteria;
 • Werkloosheidswet;
 • Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen;
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;
 • Wet financiering sociale verzekeringen;
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
 • Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering;
 • Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;
 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen;
 • Wet wijziging WW-stelsel;
 • Ziektewet;
 • Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
 • Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.

Meer voorbeelden van wijzigingen van dit voorstel zijn:

In het overgangsrecht worden enkele situaties geregeld waarvan bedoeld was dat ook daarvoor de no-riskpolis en premiekorting zouden blijven bestaan. Geregeld wordt dat voor degene die onmiddellijk voorafgaande aan intrekking van de Wet REA weliswaar geen arbeidsgehandicapte meer was, maar waarvoor wel aanspraak zou hebben bestaan op ziekengeld of premiekorting omdat hij wel arbeidsgehandicapte was bij aanvang van de dienstbetrekking, dit ook nadien mogelijk is.

In de ZW, Wet WIA, de WAO en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (WAJONG) wordt tot slot voorgesteld dat eventuele aanspraken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering buiten beschouwing blijven, voor zolang het recht op uitkering niet kan worden vastgesteld omdat de belanghebbende niet meewerkt aan een medisch onderzoek.Documenten