Dit wetsvoorstel wijzigt de Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Hiermee wordt per 1 januari 2006 uitvoering gegeven aan een aantal in de nota "Werken aan winst"PDF-document gedane voorstellen om het vestigingsklimaat voor ondernemers in Nederland te versterken.

Met dit voorstel gaan de tarieven in de vennootschapsbelasting verder omlaag, wordt de kapitaalsbelasting afgeschaft en de bedrijfsopvolging aantrekkelijker.

Dit belastingplan maakt deel uit van het fiscaal pakket 2006. Het pakket bestaat naast dit voorstel uit het wetsvoorstel Belastingplan 2006 (30.306).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 17 november 2005 aangenomen door de Tweede Kamer. GroenLinks en SP stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 13 december 2005 zonder stemming aangenomen. SP en GroenLinks is daarbij aantekening verleend.

De wet is opgenomen in Staatsblad 684 van 27 december 2005.

De plenaire behandeling vond plaats tijdens de Algemene financiële beschouwingen op 12 en 13 december 2005, tezamen met het Belastingplan 2006 (30.306). Tijdens deze behandeling is de Motie-Essers (CDA) c.s. inzake eerlijke concurrentievoorwaarden van de belastingheffing van overheidsbedrijven (EK 30.306 / 30.307, D) ingediend en op dezelfde dag weer ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2005

titel

Wijziging van enkele belastingwetten (Wet VPB-pakket 2006)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

1 Met ingang van 1 januari 2006.

2 In afwijking van het eerste lid treedt artikel IV, onderdeel A, in werking op 31 december 2005.


Hoofdlijnen

Daarnaast worden op nog een aantal terreinen worden fiscale verbeteringen voor het bedrijfsleven voorgesteld:

  • De fiscale regels voor de inkoop van eigen aandelen worden verder versoepelt.
  • Met het oog op versterking van de innovatiekracht van ondernemingen wordt 25 miljoen euro ter beschikking gesteld voor vergroting van het belastingvoordeel op speur- en ontwikkelingswerk (WBSO).
  • Het maximum voor de giftenaftrek voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting gaat omhoog van 6% naar 10% van de winst.
  • Bedrijfsoverdrachten in de familiesfeer worden verder bevorderd. Hiervoor wordt de vrijstelling van overdrachtsbelasting uitgebreid naar broers, zussen, pleeg- en stiefbroers en zussen en hun echtgenoten.
  • Ter versterking van de scheepvaartsector zal de fiscaal gunstige tonnageregeling worden uitgebreid en versoepeld.
  • In de wet wordt de vrijstelling van overdrachtsbelasting opgenomen voor kabelnetten. Dat was nodig omdat anders door een arrest van de Hoge Raad uit 2003 bij verkoop van kabelnetten overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn.
  • Naast banken en verzekeraars kunnen ook beleggingsinstellingen levensloopregelingen gaan uitvoeren, binnen de voorwaarden van voldoende financieel toezicht en de doelstellingen van de levensloopregeling.


Documenten