30.016

Wijziging Werkloosheidswet in verband met de inzet van reïntegratie-instrumentenDit wetsvoorstel bevat twee beleidsinhoudelijke voorstellen om te komen tot eenvoudige regelgeving en een effectieve en efficiënte inzet van reïntegratiemiddelen in de Werkloosheidswet (WW). Door de inzet van reïntegratietrajecten voor met werkeloosheid bedreigde werknemers mogelijk te maken, wordt de reïntegratietaak van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) uitgebreid. Daarnaast wordt de verantwoordelijkheid voor reïntegratie van ex-overheidswerknemers neergelegd bij de overheidswerkgevers, die hierdoor invloed kunnen uitoefenen op de werkloosheidsduur van die werknemers.

Verder wordt bij noodzakelijke scholing in het kader van reïntegratie, de werkeloosheidsuitkering van personen die hiervoor na de eenmalige (WAO-) herbeoordelingsoperatie in aanmerking komen, verlengd. Daarnaast wordt de mogelijkheid om over de periode 1998-2002 plaatsings- en herplaatsingsbudgetten en pakketten op maat in te dienen beëindigd en wordt de financiering van scholing voor jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen gewijzigd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 9 juni 2005 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 juli 2005 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 382 van 28 juli 2005.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 383 van 28 juli 2005.

Het reïntegratiebesluit is opgenomen in Staatsblad 622 van 8 december 2005.


Kerngegevens

ingediend

4 maart 2005

titel

Wijziging van de Werkloosheidswet in verband met het preventief inzetten van reïntegratie-instrumenten, het opdragen van de reïntegratietaak aan overheidswerkgevers, het ondersteunen van WAO-herbeoordeelden bij scholing, het subsidiëren van scholing in het kader van de WAJONG en enkele andere wijzigingen in wetten die de reïntegratie-instrumenten betreffen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten