30.005

Wet inkomensaanvulling 2005Dit wetsvoorstel wijzigt enige wetten waardoor het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen wordt aangevuld. Naar aanleiding van de motie-Verburg heeft het Kabinet besloten enkele maatregelen te nemen om de koopkrachtontwikkeling van ouderen te ondersteunen.

Met dit voorstel wordt het belastingtarief in de eerste en tweede schijf en de inkomensgrens van de ouderenkortingen verhoogd. Ook wordt een aantal wijzigingen aangebracht in enkele sociale zekerheidswetten ten behoeve van de vaststelling van het vakantiegeld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 15 maart 2005 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 22 maart 2005 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

23 februari 2005

titel

Aanvulling van het inkomen van ouderen met een bescheiden inkomen en aanpassing berekening vakantie-uitkering voor uitkeringsgerechtigden (Wet inkomensaanvulling 2005)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
  • 2. 
    Artikel I werkt terug tot en met 1 januari 2005.

Documenten