29.678

Fiscale onderhoudswet 2004Dit wetsvoorstel wijzigt een aantal belastingwetten.

Het betreft voorstellen tot herstel van in de uitvoeringspraktijk gebleken onduidelijkheden in de wetgeving en aanpassingen van redactionele aard.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 november 2004 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling in de Eerste Kamer vond plaats op 13 en 14 december 2004. Het voorstel is op 14 december 2004 zonder stemming aangenomen. GroenLinks en SP is daarbij aantekening verleend.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de voorstellen Belastingplan 2005 (29.767) en Overige fiscale maatregelen 2005 (29.758).


Kerngegevens

ingediend

1 juli 2004

titel

Wijziging van belastingwetten in verband met noodzakelijk onderhoud (Fiscale onderhoudswet 2004)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

 • 1. 
  met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
 • 2. 
  Artikel I, onderdelen A, D, E, L en Q, werkt terug tot en met 1 januari 2001.
 • 3. 
  Artikel V, onderdelen E en F werkt terug tot en met 1 januari 2003.
 • 4. 
  Artikel I, onderdelen C, K, N, O, en P, artikel II, artikel III, onderdeel F, artikel V, onderdelen H, eerste lid, en J en artikel VII werken terug tot en met 1 januari 2004.
 • 5. 
  Artikel III, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 1 januari 2007.

Hoofdlijnen

De wijzigingen hebben onder meer betrekking op:

 • de versoepeling van de toerekening van niet volkomen verdeelde alsmede niet aangegeven gemeenschappelijke inkomensbestanddelen en vermogensbestanddelen van de belastingplichtige en diens partner;
 • de toegang tot het chronisch ziekenforfait;
 • het overgangsrecht voor de per 1 januari 2004 versoberde pc privé-regeling;
 • de afkoop van kleine pensioenposten;
 • de definitie van een zeeschip dat wordt gebruikt voor de sportvisserij op zee in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen;
 • het opnemen van een tegenbewijsregeling inzake de aftrek van een liquidatieverlies in de Wet op de vennootschapsbelasting 1969;


Documenten

11