28.354

Initiatiefvoorstel-Bakker Bestuursstructuur pensioenfondsenDit initiatiefvoorstel van het lid Bakker (D66) voorziet in een medezeggenschapsrecht van werknemers en gepensioneerden (deelnemers aan pensioenfondsen) in de besturen van hun pensioenfondsen, met een gelijk aantal vertegenwoordigers als de vertegenwoordigers van de werkgevers.

Tevens kent dit wetsvoorstel gepensioneerden en slapers (gewezen deelnemers aan het fonds) dezelfde medezeggenschapsrechten toe met betrekking tot deelname in pensioenfondsbestuur, deelnemersraad of deelnemersvergadering als aan de actieve deelnemers (de werknemers).

Dit initiatiefvoorstel werd oorspronkelijk ingediend door de leden Giskens (D66) en Van Geen (D66).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Ingetrokken
Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Plenair
Afkondiging

Het voorstel is door de D66-fractie in de Tweede Kamer bij brief van 12 november 2010 (TK 28.354, nr. 15) ingetrokken.


Kerngegevens

ingediend

1 mei 2002

titel

Voorstel van wet van het lid Bakker tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet (bestuursstructuur pensioenfondsen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten