Delegatie naar de Nederlandse TaalunieDe Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen, en sedert 2004 ook Suriname, samenwerken op het gebied van het Nederlands. De Taalunie richt haar activiteiten op een aantal domeinen: de Nederlandse taal als zodanig, het onderwijs in en van het Nederlands binnen en buiten het taalgebied, Nederlandse literatuur en lezen.

De Interparlementaire Commissie (IPC) van de Nederlandse Taalunie is het parlementaire controleorgaan van de Taalunie en kan het Comité van Ministers aanspreken op het functioneren van de Taalunie.

Vergaderingen

De IPC vergadert ten minste 3x per jaar, 2x in het voorjaar en 1x in het najaar.

In het voorjaar bespreekt het IPC met het Comité van Ministers de begroting en het Actieplan van de Taalunie voor het volgende jaar. Ook voert zij overleg met de Algemeen Secretaris van de Taalunie.

In het najaar voert zij overleg met het Comité van Ministers over algemene beleidsonderwerpen die de Taalunie aangaan. Het voorzitterschap wisselt tweejaarlijks tussen Nederland en Vlaanderen.

Organisatie Nederlandse Taalunie

De Nederlandse taalunie bestaat uit 4 organen:

 • 1. 
  Comité van Ministers
 • Bestaat uit 4 leden: de regeringen van Vlaanderen en Nederland leveren elk 2 leden.
 • Nederland: minister en staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
 • Vlaanderen: ministers van Onderwijs en Cultuur
 • Het Comité van Ministers stelt het beleid van de Nederlandse taalunie vast.
 • 2. 
  Interparlementaire Commissie
 • Is het parlementaire controleorgaan van de Taalunie en kan het Comité van Ministers aanspreken op het functioneren en op het verwezenlijken van de doelstellingen van de Taalunie.
 • De IPC is bevoegd te beraadslagen over alle zaken die op de Taalunie betrekking hebben, inclusief de begrotingsaangelegenheden. De IPC heeft geen zelfstandig budgetrecht; de begroting van de Taalunie maakt, voor zover het het Nederlandse aandeel betreft, onderdeel uit van de begroting van het ministerie van OCW. Jaarlijks wordt een door het Comité van Ministers voorlopig goedgekeurde begroting toegezonden aan de Raad en aan de IPC die hun opmerkingen op de ontwerp-begroting aan het Comité van Ministers kenbaar kunnen maken.
 • Vaststelling van de begroting vindt plaats in het najaar.
 • 3. 
  Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren
 • Is het adviesorgaan van de Nederlandse Taalunie, dat gevraagd en ongevraagd adviezen kan uitbrengen aan het Comité van Ministers.
 • 4. 
  Algemeen Secretariaat
 • Is het beleidsvoorbereidend en uitvoerend orgaan van de Taalunie en gevestigd in Den Haag.

Ontstaansgeschiedenis Nederlandse Taalunie

 • De culturele verbondenheid van Nederland en Nederlandstalig België manifesteert zich vooral in de gemeenschappelijke taal: het Nederlands. De regeringen van België en Nederland, zich bewust van het belang van de Nederlandse taal voor de samenleving in en de samenwerking tussen hun beide landen, besloten in 1980 tot het instellen van een unie. Bij verdrag werd de Nederlandse Taalunie opgericht.

Website Nederlandse Taalunie

Nederlandse delegatie

De Interparlementaire Commissie (IPC) van de Taalunie bestaat uit 22 leden. Het Vlaamse Parlement kiest de ene helft, de Staten-Generaal de andere helft.

Leden delegatie van de Tweede Kamer:

Samenstelling en contact van Interparlementaire commissie inzake de Nederlandse Taalunie | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Leden delegatie van de Eerste Kamer:


Kamerleden sorteren op:


Leden