25.796

Initiatiefvoorstel-Duivesteijn / Van der Burg begrenzing huurharmonisatieDit initiatiefvoorstel van de leden Duivesteijn (PvdA) en mw. Van der Burg (PvdA) beperkt de ruimte voor verhuurders om bij mutatie de huur aan de markt aan te passen tot maximaal 70% van de maximale redelijke huur.

Tevens wordt de positie van de huurder verstevigd door de uitspraak van de huurcommissie over de toegestane huur directe werking te laten hebben, tenzij een van de partijen de kantonrechter om een uitspraak verzoekt.

Het voorstel heeft als doel om de goedkope woningvoorraad voor de doelgroep te waarborgen en het risico van een gedeelde stad te beperken.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Verworpen

Het voorstel is op 2 juli 2002 verworpen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66 en Leefbaar Nederland stemden voor.


Kerngegevens

ingediend

4 december 1997

titel

Voorstel van wet van de leden Duivesteijn en M.M. van der Burg houdende wijziging van de Huurprijzenwet woonruimte en de Wet op de huurcommissies (begrenzing van de huurharmonisatie)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

  • 2 juli 2002
    stemming (verworpen, voor: SP, GL, PvdA, D66 en LN) nr. 89: bl;z. 5249
  • 26 juni 2002
    voortzetting behandeling Handelingen TK 2001/2002, nr. 87: blz. 5153-5168
  • 30 augustus 2000
    behandeling Handelingen TK 1999/2000, nr. 95: blz. 6197-6220