26.200 VI nr. 65

Kabinetsstandpunt "Versnelde implementatie van EG- en andere internationale besluiten"Tijdens de behandeling van de Telecommunicatiewet in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat een notitie toegezegd over de toelaatbaarheid van bevoegdheden tot versnelde implementatie van EG- en andere internationale besluiten.

Dit houdt in dat Nederlandse wettelijke of amvb-bepalingen tijdelijk buiten werking kunnen worden gesteld door een ministerieel besluit.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft de notitie op 10 oktober 2000 voor kennisgeving aangenomen.

Bij de plenaire behandeling van de notitie is de motie Jurgens (PvdA) c.s. (26.200 VI, nr. 65, EK 37) ingediend. Deze motie is gewijzigd tijdens het Europadebat op 28 november 2000. De Eerste Kamer heeft deze gewijzigde motie (26.200 VI, nr. 65, EK 37b) op 5 december 2000 aangenomen. RPF/GPV en SGP stemden tegen de motie.

De behandeling van het kabinetsstandpunt ten aanzien van het rapport "De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie", gezamenlijk met de voortzetting van het debat van 14 maart 2006 over de Brief versnelde implementatie EU-richtlijnen (21.109, nr. 159), vond plaats op 15 mei 2007. Daarbij werd ook de brief van de minister van Justitie van 13 februari 2007 met betrekking tot parlementaire betrokkenheid bij gedelegeerde regelgeving (EK 30.800 VI, C) betrokken. Deze brief is aangehouden.

Tijdens dit debat is de Motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake het niet meer gebruiken van de machtiging aan lagere wetgevers om regels te stellen, ook als deze afwijken van de wet, dan wel als deze in de plaats worden gesteld van bestaande wetteksten (EK 26.200 VI, nr. 65 / 21.109, C). Deze motie is later gewijzigd in de Gewijzigde Motie-Jurgens (PvdA) c.s. inzake het niet meer gebruiken van de machtiging aan lagere wetgevers om regels te stellen, ook als deze afwijken van de wet, dan wel als deze in de plaats worden gesteld van bestaande wetteksten (EK 26.200 VI, nr. 65 / 21.109, D). Deze motie is op 22 mei 2007 na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen.

De Eerste Kamercommissie voor Justitie heeft op 30 september 2008 besloten schriftelijk te reageren op de brief van de minister van Justitie van 1 september 2008 (EK 26.200 VI nr. 65 / 21.109 / 30.800 VI, F en bijlage) inzake de uitvoering van de Gewijzigde motie-Jurgens c.s. Hiervoor is inbreng gevraagd uit de andere commissies van de Eerste Kamer. De commissie voor Justitie zelf besprak op 18 november 2008 de uitvoering van deze motie en heeft besloten de regering te vragen bij de bepalingen 73 en 78 de buitengewone omstandigheden toe te lichten.


Kerngegevens

ingediend

12 augustus 1999

titel

Vaststelling van de begroting van uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999 (TK 26.200 nr. 65)

inbreng geleverd door

inwerkingtreding

niet van toepassing


Documenten

40