25.309

Initiatiefvoorstel-Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet wet bevordering eigenwoningbezitDit initiatiefvoorstel van de leden Duivesteijn (PvdA), Biesheuvel (CDA), Hofstra (VVD) en mw. Van 't Riet (D66) regelt de bevordering van het eigenwoningbezit onder lagere inkomens.

De regeling is tot stand gekomen na indiening van het initiatiefvoorstel IKB (individuele koopbijdrage), de Beleidsvoornemens van het kabinet en de opvattingen van de betrokken fracties over dit onderwerp. Het voorstel is een uitbreiding van de reeds bestaande individuele huursubsidie.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 december 1999 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, RPF, GPV en SGP stemden tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 5 december 2000 aangenomen. RPF/GPV, SGP, SP en de leden Pitstra en Platvoet (beiden GroenLinks) stemden tegen. Bij de stemming over dit voorstel is de gewijzigde motie-Baarda c.s. (25.309 EK nr. 46e) ingediend. Deze motie is op 5 december 2000 met algemene stemmen aangenomen.

Het voorstel werd gezamenlijk behandeld met de door de initiatiefnemers ingediende novelle Wet bevordering eigen woningbezit (27.071).

Op 21 juli 2007 heeft de regering het wetsvoorstel 31.114 ingediend. Met dat voorstel komt de regering tegemoet aan de wens van de Kamer, zoals geformuleerd in de gewijzigde motie-Baarda c.s., om de bepaling betreffende de verkoop onder voorwaarden te laten vervallen.


Kerngegevens

ingediend

16 april 1997

titel

Voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten