Op 26 maart 2002 interpelleerde het CDA-lid Hofstede staatssecretaris Ybema van Economische Zaken over een toegezegde wijziging van de Waarborgwet (inzake het merken goederen). Het betrof een op 2 oktober 2001 gedane toezegging over de zgn. negatieve tolerantiespeling. Op 1 maart 2002 had de staatssecretaris hieromtrent nog geen mededeling gedaan; de brief bereikte de Kamer pas nadat een interpellatie was aangevraagd.

De staatssecretaris deelde mee dat het gevraagde wetsvoorstel inmiddels aan de ministerraad was aangeboden. Het zou op 5 april in die raad worden besproken. Hij merkte op dat - hoewel het op het oog om een simpele wetswijziging ging - toch een geheel wetgevingstraject nodig was, hetgeen de nodige tijd vergde.

De Kamer accepteerde de uitleg van de staatssecretaris, maar vroeg wel van eventuele vertragingen op de hoogte te worden gesteld.


Documenten

3