28.218

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zakenDe in dit voorstel opgenomen regeling vormt een raamwet met de hoofdlijnen van een registratiestelsel en een registratiemethodiek voor publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van onroerende zaken.

De voorgestelde regeling beoogt bij te dragen aan een grotere rechtszekerheid omtrent de rechtstoestand van onroerende zaken, aan de toegankelijkheid van overheidsinformatie en aan een goede vervulling van publiekrechtelijke taken.

De invoering en de inwerkingtreding van deze wet is geregeld in het wetsvoorstel Invoeringswet Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (30.608).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 25 april 2002 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De plenaire behandeling door de Eerste Kamer vond plaats op 14 en 15 juni 2004. Het voorstel is op 15 juni 2004 zonder stemming aangenomen.

Bij deze plenaire behandeling werd de brief van de minister van Justitie van 31 december 2003 over wetsvoorstel 23.095 betrokken. Deze brief is op 15 juni 2004 voor kennisgeving aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

5 februari 2002

titel

Regels ter vergroting van de kenbaarheid van publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van onroerende zaken (Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij wet te bepalen tijdstip


Hoofdlijnen

  • de in dit wetsvoorstel opgenomen regeling heeft betrekking op publiekrechtelijke beperkingen waaraan onroerende zaken zijn onderworpen en die van overheidswege zijn opgelegd en is er op gericht verbetering in de informatievoorziening rond publiekrechtelijke beperkingen te brengen;
  • deze publiekrechtelijke beperkingen vloeien voort uit publiekrechtelijke rechtshandelingen van bestuursorganen van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk op grond van een bij of krachtens een wet, algemene maatregel van bestuur, ministeriële regeling of verordening gegeven bevoegdheid;
  • deze publiekrechtelijke rechtshandelingen worden in dit wetsvoorstel aangeduid met de verzamelnaam beperkingenbesluit. Door het vaststellen van een beperkingenbesluit wordt een publiekrechtelijke beperking in het leven geroepen, gewijzigd of ingetrokken;
  • voorbeelden van publiekrechtelijke beperkingen ten aanzien van onroerende zaken zijn een aanwijzing tot rijks- of gemeentemonument of een onbewoonbaarverklaring. Maar ook voorschriften in het kader van milieubeheer of veiligheidsbeleid die de burger beperken in zijn handelen met betrekking tot onroerende zaken zijn publiekrechtelijke beperkingen;
  • er is sterke behoefte gebleken aan een verbeterde informatievoorziening rond publiekrechtelijke beperkingen zoals bedoeld in dit wetsvoorstel. Het gaat er daarbij om dat burgers, bedrijfsleven, overheden en andere instanties een goed inzicht moeten kunnen hebben in de beperkingen die gelden voor percelen, gebouwen en verzamelingen daarvan, zoals wijken, stadsdelen en andere gebieden;
  • beperkingen die worden opgelegd door de gemeente worden vastgelegd in een gemeentelijke registratie, beperkingen opgelegd door alle andere overheden zullen berusten bij het Kadaster.

Documenten

8