Dit voorstel wijzigt de Wet Personenvervoer ter begunstiging van het taxivervoer.

Het voorstel stelt dat met minder, maar wel duidelijke regels het taxivervoer een grotere rol zou kunnen spelen in de mobiliteit en vloeit voor uit de nota 'Naar een klantgericht taxivervoer'. De wet zal gefaseerd ingevoerd worden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is 1 juli 1999 door de Tweede Kamer aangenomen. De fracties VVD, D66 en PvdA stemden voor het voorstel.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 december 1999 na hoofdelijke stemming met 36 tegen 34 aangenomen (de aanwezige leden van PvdA, VVD en D66 stemden voor). De motie-van der Lans c.s. (25910, EK 8c) werd verworpen na stemming bij zitten en opstaan. PvdA, VVD en D66 stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

5 maart 1998

titel

Wijziging van de Wet personenvervoer voor het taxivervoer (deregulering taxivervoer)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

16