27.672

Goedkeuring Partnerschapsovereenkomst tussen de EG en de ACS-landenDit wetsvoorstel behelst goedkeuring van de op 22 juni 2000 te Cotonou totstandgekomen partnerschapsovereenkomst tussen de Staten van Afrika, het Caraibisch Gebied en de Stille Oceaan gezamenlijk aangeduid als de ACS-landen) en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten (Tractatenblad 2001, nr. 57)PDF-document.

De ter goedkeuring aangeboden overeenkomst dient ter vervanging van de Vierde ACS-EG-Overeenkomst (Lomé-Conventie, Lomé IV bis), tot stand gekomen op 15 december 1989. De nieuwe overeenkomst voorziet in een geleidelijke, maar definitieve wijziging van de handelsbetrekkingen tussen de EG en de ACS landen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 1 oktober 2002 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66, Leefbaar Nederland, CDA, ChristenUnie, SGP en het lid Van Aartsen (VVD) stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 oktober 2002 zonder stemming aangenomen. De fractie van de VVD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

12 april 2001

titel

Goedkeuring van de op 22 juni 2000 te Cotonou totstandgekomen Partnerschapsovereenkomst tussen de leden van de groep van staten in Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Hoofdlijnen

  • De nieuwe handelsbetrekkingen vormen het antwoord op de uitdagingen waarvoor de EG en de ACS-landen aan het begin van de 21e eeuw staan;
  • Ook op andere onderdelen, zoals het beoogde partnerschap, de politieke dialoog en de vormgeving van de politieke samenwerking, is een modernisering doorgevoerd;
  • Centraal doel van de Overeenkomst is de uiteindelijke uitbanning van armoede door middel van duurzame ontwikkeling en de geleidelijke integratie van de ACS-landen in de wereldeconomie;
  • Anders dan bij de Lomé Conventies wordt thans de rol van maatschappelijke organisaties ('maatschappelijk middenveld') benadrukt;
  • Mensenrechten, democratie en rechtsstaat blijven de drie essentiële elementen van de ACS-samenwerking;
  • Wat betreft de handelsbetrekkingen, worden de regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) in acht genomen;
  • Het akkoord heeft een looptijd van twintig jaar, met aanvangsdatum 1 maart 2000.

Documenten

6