27.836

Wet ammoniak en veehouderijDit wetsvoorstel bevat regels voor de beoordeling van de gevolgen van ammoniakemissie van dierenverblijven bij de verlening van milieuvergunningen op grond van de Wet milieubeheer.

Met dit voorstel worden kwetsbare gebieden beschermd tegen ammoniakemissies.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 november 2001 aangenomen door de Tweede Kamer. SP, GroenLinks, PvdA, D66 en ChristenUnie stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 januari 2002 aangenomen. De fractie van het CDA stemde tegen. Het wetsvoorstel werd plenair gezamenlijk behandeld met de voorstellen 26.356, 28.025 en 27.835.


Kerngegevens

ingediend

28 juni 2001

titel

Regels inzake ammoniakemissie uit tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet ammoniak en veehouderij)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

19