27.897

Verzamelwetgeving Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2001Dit wetsvoorstel wijzigt enige wetten op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij de wijzigingen is de nieuwe structuur inzake de uitvoeringsorganisatie werk en inkomen als uitgangspunt genomen.

Met dit voorstel wordt uitvoering gegeven aan de motie-Schimmel (27.248 nr. 10) inzake het stellen van een "redelijke" termijn voor het beslissen voor verlening van subsidie door het uitvoeringsorgaan aan niet-scholingsinstituten. De voorgestelde wijzigingen, waaronder enige technische aanpassingen, dienen met ingang van 1 januari 2002 in werking te treden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 22 november 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamercommissie heeft het voorstel op 17 december 2001 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 692 van 28 december 2001.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 693 van 28 december 2001.


Kerngegevens

ingediend

3 september 2001

titel

Enkele wijzigingen in wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW-wetten 2001)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

  • 1. 
    Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, met dien verstande dat indien het Staatsblad waarin dat besluit wordt geplaatst na 1 januari 2002 wordt uitgegeven, in dat besluit bepaald kan worden dat de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, terugwerken tot en met 1 januari 2002.
  • 2. 
    Indien het bij koninklijke boodschap van 2 maart 2000 ingediende voorstel van wet, houdende tijdelijke regels inzake het raadgevend correctief referendum (Tijdelijke referendumwet) (27 034) tot wet is verheven en deze wet is bekrachtigd op of na de datum waarop de Tijdelijke referendumwet in werking is getreden, wordt in het in het eerste lid bedoelde besluit zo nodig toepassing gegeven aan artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet.

Documenten