27.898

Tegengaan inkomensdaling uitkeringsgerechtigde oorlogsgetroffenen in verzorgingshuizenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet uikeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (Wuv), de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers (Wubo). Met deze wijzigingen moet voorkomen worden dat de inkomens van uitkeringsgerechtigde oorlogsgetroffenen, die op 31 december 2000 in een verzorgingshuis woonden, omlaag gaan.

Dit voorstel repareert de inkomensbreuk die door een andere manier van financieren van verzorgingshuizen, in combinatie met het systeem van de te wijzigen wetten is ontstaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 1 november 2001 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 26 november 2001 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

4 september 2001

titel

Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 ter voorkoming van het optreden van negatieve inkomenseffecten als gevolg van de inwerkingtreding per 1 januari 2001 van artikel 26 van de Overgangswet verzorgingshuizen voor uitkeringsgerechtigden die op 31 december 2000 in een verzorgingshuis verbleven, alsmede tot wijziging van de Wet buitengewoon pensioen Indisch verzet en de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945 in verband met het aanbrengen van enige aanpassingen van ondergeschikte aard

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt voor wat betreft de artikelen I en II, onderdelen A tot en met E, terug tot en met 1 januari 2001


Documenten