27.686

Meer rechtszekerheid voor zelfstandigenDit wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen.

Met deze zelfstandigenverklaring krijgen zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers) en hun opdrachtgevers meer rechtszekerheid over de verzekeringsplicht van hun arbeidsrelatie. Aan deze zekerheid is steeds grotere behoefte ontstaan door de toegenomen diversiteit aan arbeidsrelaties en vormen van zelfstandig ondernemerschap.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 18 oktober 2001 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 17 december 2001 zonder stemming aangenomen. Tijdens de behandeling is de Motie-Van Leeuwen (CDA) c.s. inzake reparatie-wetgeving in verband met mogelijk nadelige situaties voor zelfstandigen ingediend (EK nr. 71d). De motie is op 18 december 2001 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. De fractie van de VVD stemde tegen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 695 van 28 december 2001.

De inwerkingtreding is opgenomen in Staatsblad 696 van 28 december 2001.


Kerngegevens

ingediend

25 april 2001

titel

Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband met de invoering van een zelfstandigheidsverklaring en de uitsluiting van de Nationale ombudsman en de substituut-ombudsmannen van de verzekering voor de werknemersverzekeringen

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip met uitzondering van de artikelen II, onderdeel B, III, onderdeel B, en IV, onderdeel B, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

14