Dit voorstel vervangt de Vreemdelingenwet. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige Vreemdelingenwet hebben betrekking op de asielprocedure. Deze wordt, conform het regeerakkoord, op verschillende manieren verkort.

Na een negatieve beslissing op het verzoek tot het verkrijgen van een verblijfsvergunning is beroep hiertegen mogelijk bij de rechtbank. Het voorstel biedt de mogelijkheid van hoger beroep tegen deze uitspraak bij de Raad van State.

De Staatssecretaris van Justitie heeft op 18 augustus 2000 het ontwerp-Vreemdelingenbesluit 2000 ter informatie aan de Staten-Generaal aangeboden.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel is op 14 juni 2000 aangenomen door de Tweede Kamer. PvdA, D66, VVD, RPF, GPV en SGP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 november 2000 na hoofdelijke stemming met 44 stemmen voor (PvdA, VVD, D66, SGP, RPF/GPV en OSF) en 28 stemmen tegen (CDA, GroenLinks en SP) aangenomen.


Kerngegevens

ingediend

16 september 1999

titel

Algehele herziening van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenwet 2000)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

  • minister van Justitie
  • staatssecretaris van Justitie

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

De verkorting van de asielprocedure wordt gerealiseerd door

  • vermindering van het aantal mogelijke opeenvolgende procedures
  • vereenvoudiging van het systeem van verblijfsvergunningen

Het voorstel bevat verder onder meer bepalingen over

  • gezinshereniging en -vorming
  • het toezicht op de naleving
  • rechtsmiddelen die een vreemdeling in Nederland kan aanwenden

Documenten

18