27.038

Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringenDit wetsvoorstel regelt de instelling van het zelfstandig College van toezicht op de zorgverzekeringen (CTZ) en zorgt voor modernisering en verzelfstandiging van het toezicht op de uitvoering van de Ziekenfondswet (ZFW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Hiermee worden de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het CTZ en het College voor zorgverzekeringen en de verhouding tussen beide organen onderling en tot de minister van VWS geregeld. De modernisering van het toezicht richt zich met name op de herinrichting van de controle- en verantwoordingstructuur en in de aanscherping van de informatieverplichtingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 16 november 2000 zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 11 december 2000 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

8 maart 2000

titel

Wijziging van de Ziekenfondswet en enige andere wetten in verband met de instelling van een onafhankelijk College van toezicht op de zorgverzekeringen (Instelling College van toezicht op de zorgverzekeringen)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat

voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan

verschillend kan worden vastgesteld


Documenten