Dit wetsvoorstel koppelt de aanspraak van vreemdelingen op (sociale) voorzieningen aan het rechtmatig verblijf in Nederland.

Voorkomen moet worden dat vreemdelingen hun illegale verblijf kunnen voortzetten doordat ze een uitkering krijgen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 5 november 1996 door de Tweede Kamer aangenomen. GroenLinks en SP stemden tegen.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 maart 1998 zonder stemming aangenomen. GroenLinks, SP en het lid Bierman werd daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

26 juni 1995

titel

Wijziging van de Vreemdelingenwet en enige andere wetten teneinde de aanspraak van vreemdelingen jegens bestuursorganen op verstrekkingen, voorzieningen, uitkeringen, ontheffingen en vergunningen te koppelen aan het rechtmatig verblijf van de vreemdeling in Nederland.

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

 • staatssecretaris van Justitie
 • staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
 • minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
 • staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

 • 29 april 1998
  brief sts Justitie nr. 149b
 • 24 maart 1998
  behandeling en stemming (zonder stemming aangenomen, aantekening: Groenlinks, SP, Bierman)
 • 24 maart 1998
  behandeling
 • 2 december 1997
  eindverslag commissie justitie nr. 149a
 • 2 december 1997
  nadere memorie van antwoord nr. 149
 • 1 juli 1997
  nader voorlopig verslag commissie justitie nr. 76d
 • 23 mei 1997
  memorie van antwoord nr. 76c
 • 20 mei 1997
  brief minister van Szw nr. 76b
 • 11 februari 1997
  voorlopig verslag commissie justitie nr. 76a
 • 5 november 1996
  nader gewijzigd voorstel van wet nr. 76