In een wet worden vaak bepalingen opgenomen over gedelegeerde wetgeving. Dat betekent dat de wet nader wordt uitgewerkt via één of meer AMvB's.

Zo'n AMvB treedt vaak automatisch een aantal dagen na plaatsing in het Staatsblad in werking. Er kan echter ook worden bepaald dat de AMvB eerst aan de Staten-Generaal moet worden voorgelegd.

Gedurende een periode van dertig dagen kan dan door of namens een vijfde deel van één van de Kamers worden gevraagd de inwerkingtreding alsnog bij wet te regelen.

Deze procedure wordt 'voorhangprocedure' genoemd.