In een nadere memorie van antwoord reageert de regering op de vragen en opmerkingen over een wetsvoorstel in het nader voorlopig verslag van een commissie. Bij een initiatiefwetsvoorstel wordt de nadere memorie van antwoord uitgebracht door de Tweede Kamerleden die het voorstel in de Eerste Kamer verdedigen. Als er bij een initiatiefwetsvoorstel ook vragen aan de regering zijn gesteld, reageert deze in een brief.

Na ontvangst van een nadere memorie van antwoord bespreekt een commissie de nadere procedure van een wetsvoorstel. Zij kan besluiten de Kamervoorzitter voor te stellen het wetsvoorstel plenair te gaan behandelen. Zij kan echter ook besluiten om nog een ronde vragen te stellen en een verslag uit te brengen.

Als gevolg van een herziening van het Reglement van Orde van de Eerste Kamer zijn de namen van de verschillende Kamerstukken in het wetgevingsproces aangepast. Dit geldt voor alle wetsvoorstellen die de Eerste Kamer op of na 13 juni 2023 bereiken en voor wetsvoorstellen die al vóór 13 juni de Eerste Kamer hebben bereikt, maar waarbij nog geen inbreng voor een verslag is geleverd. De nieuwe naam voor het de nadere memorie van antwoord is nota naar aanleiding van het tweede verslag.


Indien u kennis wilt nemen van (eind)verslagen, memories van antwoord, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.