25.224

Aanpassing belastingheffing inzake tijdelijke genotsrechtenDit wetsvoorstel regelt expliciet dat ook ex-warrantleningen vallen onder artikel 25A van de Wet op de Inkomstenbelasting 1964, de regeling voor belastingheffing inzake tijdelijke genotsrechten.

De aanpassing is een gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 25 september 1997 zonder beraadslaging en zonder stemming door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 28 oktober 1997 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 513 van 13 november 1997.


Kerngegevens

ingediend

6 februari 1997

titel

Wijziging van de Wet op de inkomstenbelasting 1964 (aanpassing belastingheffing met betrekking tot tijdelijke genotsrechten)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

De eerste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst, met dien verstande dat zij terugwerkt tot en met 6 februari 1997 met betrekking tot rechten als bedoeld in artikel 25a, eerste lid, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, ingeval de aldaar bedoelde omstandigheid dat een ander dan de belastingplichtige op enig moment gerechtigd is geweest tot voordelen uit die rechten, is ontstaan op of na die datum.


Documenten