25.369

Wet stimulering arbeidsdeelname minderhedenDit wetsvoorstel stimuleert de arbeidsparticipatie van etnische minderheden door stroomlijning van procedures en beperking van adminstratieve belasting van werkgevers. Dit voorstel wijzigt de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen (22.581).

In het voorstel wordt uitvoering gegeven aan de afspraken gemaakt tussen de sociale partners in de Stichting van de Arbeid in het akkoord 'Met minderheden meer mogelijkheden'.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 november 1997 door de Tweede Kamer aangenomen. De CD stemde tegen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 april 1998 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad  241 van 9 april 1998.


Kerngegevens

ingediend

26 mei 1997

titel

Wijziging van de Wet bevordering evenredige arbeidsdeelname allochtonen in verband met het vergroten van de effectiviteit van de wet (Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld (Met uitzondering van artikel I, onderdeel J, onder 1, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1997.


Hoofdlijnen

Dit wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

  • het begrip allochtonen wordt vervangen door etnische minderheden
  • ook personen van Molukse afkomst vallen onder de werking van dit wetsvoorstel
  • de huidige vorm van doelgroepregistratie wordt gewijzigd; de werkgever kan nu een personeelslid vragen tot welke etnische minderheid hij geacht wenst te worden behoren (zelfidentificatie)
  • de werknemer kan schriftelijk bezwaar maken tegen het inleveren en registreren van gegevens
  • Om de naleving van de wet te stimuleren worden er verschillende verantwoordelijkheden en rechten geregeld, onder meer voor de ondernemingsraad
  • Handhaving gebeurt niet langer via het strafrecht, maar via het civiele recht

Documenten

13