25.687

Herstructurering ZiekenfondswetDit wetsvoorstel wijzigt de Ziekenfondswet. De maatregelen in dit voorstel verbeteren de verzekeringspositie van personen van 65 jaar of ouder.

Dit wetsvoorstel is het sluitstuk van de herstructurering van de Ziekenfondswet, na de wijzigingen ter verhoging van de inkomensgrens voor het ziekenfonds (25.062) en het niet langer gratis meeverzekerd zijn van studenten (25.368).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel is op 27 november 1997 met algemene stemmen door de Tweede Kamer aangenomen. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 december 1997 zonder stemming aangenomen.

De wet is opgenomen in Staatsblad 777 van 30 december 1997.


Kerngegevens

ingediend

17 oktober 1997

titel

Wijziging van de Ziekenfondswet in verband met aanpassing van de gronden voor de ziekenfondsverzekering (herstructurering Ziekenfondswet)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

1 januari 1998


Hoofdlijnen

Dit wetsvoorstel bevat de volgende maatregelen:

  • ziekenfondsverzekerden die 65 jaar worden kunnen in het Ziekenfonds blijven
  • particulier verzekerden van 65 jaar en ouder kunnen vrijwillig toetreden tot het Ziekenfonds als het belastbaar gezinsinkomen lager is dan f. 38.300; dit is de inkomensgrens (opting-in 65+)
  • het inkomensbegrip wordt verbreed; ook inkomen uit onder andere vermogen en lijfrente wordt meegerekend bij het berekenen van de inkomensgrens
  • een aantal tijdelijke uitzonderingen en ontheffingen in de Wet toetreding tot ziektenkostenverzekeringen voor deelnemers aan particuliere verzekeringen, krijgen een permanent karakter (opting-out 65-)
  • een eenmalige ontheffingsmogelijkheid voor particulier verzekerden van 65 jaar of ouder die van hun voormalig werkgever een tegemoetkoming in de ziektekosten krijgen zolang ze particulier verzekerd zijn (opting-out 65+)

Een aantal van deze maatregelen dienen ter compensatie van de gevolgen van het wetsvoorstel Van Otterloo (23.090).


Documenten