26.116

Intrekking van de Wet stimulering zeescheepvaartDit voorstel trekt de Wet stimulering zeescheepvaart in.

De wet bleek niet voldoende effectief in het terugdringen van de uitvlagging van de scheepvaart onder Nederlandse vlag en daarom is besloten een nieuw beleid te starten.

In verband met dit nieuwe beleid en daarmee de invoering van een aantal fiscale instrumenten werd besloten na 1995 geen financiële middelen meer ter beschikking te stellen voor de uitvoering van deze wet. Hierdoor is de wet feitelijk uitgewerkt en het in stand houden is daarom weinig zinvol.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is op 15 juni 1999 zonder stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juli 1999 als hamerstuk afgedaan.

De wet is opgenomen in Staatsblad 325 van 3 augustus 1999.


Kerngegevens

ingediend

27 juli 1998

titel

Intrekking van de Wet stimulering zeescheepvaart alsmede, in verband daarmee, het treffen van enkele overgangsmaatregelen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

5