Wet implementatie EU-richtlijn gegevensuitwisseling digitale platformeconomie (36.063), Fiscale verzamelwet 2023 (36.107), Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208), Overbruggingswet box 3 (36.204), Belastingplan 2023 (36.202); brief regering; Toelichting op maatregelen in de nota’s van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023 en het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het kindgebonden budget en tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en enkele andere wetten in verband met het afschaffen van de inkomensondersteuning voor AOW’ers, toelichting op maatregelen voor het mkb en beantwoording van een aantal vragen die tijdens het tweede wetgevingsoverleg pakket Belastingplan 2023 zijn gesteld (TK 36.202, 37)