Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (33.846); brief inzake review Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (EK, J)