Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 14 mei 2024
1. 36443

Wet versterking positie ouders en leerlingen in het passend onderwijs

De commissie brengt blanco verslag uit, teneinde het wetsvoorstel als hamerstuk af te doen.

2. 36341

Wet NLQF

Inbreng voor het verslag wordt geleverd door de fractie van de SGP (De Vries).

3. Gemeenschappelijk Europees diploma

De commissie besluit het pakket bestaande uit een mededeling (COM(2024)144) over het Europees diploma en twee voorstellen voor Raadsaanbevelingen (COM(2024)145 en 147) voor kennisgeving aan te nemen.

4. Halfjaarlijks toezeggingenrappel OCW

Brief van de minister van OCW met reactie op halfjaarlijks rappel toezeggingen

De commissie besluit de brief (36410 VIII, H) voor kennisgeving aan te nemen. Zij brengt in herinnering dat toezegging T03626 als legisprudentie was aangemerkt, waarbij door de commissie de verwachting werd uitgesproken dat de Kamer blijvend geïnformeerd zou worden over het continu geactualiseerde overzicht met maatregelen voor jongeren. Toezeggingen T03767 en T03768 waren reeds als voldaan aangemerkt.

5. Toezegging T01575

Brief van de minister voor PVO en staatssecretaris van VWS over passend onderwijs - blijven bouwen aan de basis op orde

De commissie besluit de brief (33106, AA) voor kennisgeving aan te nemen. De commissie besluit tevens toezegging T01575 als voldaan aan te merken.

6. 32820

Brief van de staatssecretaris van OCW over reactie op nadere vragen uitgangspunten Cultuursubsidies 2025-2028

De commissie besluit de brief (32820, C) voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra