Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 14 mei 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Preventief gezondheidsbeleid (32.793)

- Voortgang preventieaanpak leefstijl

Verslag nader schriftelijk overleg (32793, E)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd op 28 mei 2024.

- Toezegging T03526 - Onderzoek effectief jeugdpreventiebeleid (Gezonde School-aanpak)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 7 mei 2024 (32793, F)

De commissie besluit toezegging T03526 als voldaan aan te merken. De brief van 7 mei 2024 (32793, F) wordt voor kennisgeving aangenomen.

- Voorkoming en bestrijding toekomstige pandemische dreigingen, besmettelijke (dier)ziekten en zoönosen

De commissie besluit de voorliggende conceptbrief als commissiebrief te versturen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer