Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 9 april 2024
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35.824)

- T03572 - Europese ruimte voor gezondheidsgegevens (EHDS)

Brief van de minister van VWS van 21 maart 2024 (27.529/35.824/36.121, AE) over het voorlopig politiek akkoord EHDS-verordening

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van de BBB (Lievense) en D66 (Moonen), ChristenUnie (Talsma) en JA21 (Baumgarten).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer