Korte aantekeningen vergadering commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 12 september 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021 (35.570 VII)

- 35.210 VI / 35.925 VII, M

Toezegging Geobjectiveerde weergave inhoud gespreksverslagen provinciale regietafels asielopvang (35.210 VI); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V over de gespreksverslagen van de Landelijk Regietafel van Migratie en Integratie en over aanbod Rijksvastgoedbedrijf voor opvangen van vluchtelingen; Wijziging begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2019 (voorjaarsnota)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V n.a.v. de brief van 22 juni jl. wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De commissie besluit toezegging T02933 als "openstaand" te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man