35.920, K

Motie-Schalk (SGP) c.s. over terughoudendheid bij (spoed)aanwijzingIn deze motie wordt de regering verzocht om wanneer een spoedaanwijzing mogelijk wordt indien uit het tekortschieten van het bevoegd gezag van de betreffende onderwijsinstelling "een wezenlijk vermoeden van wanbeheer" kan worden afgeleid, hierbij terughoudendheid te betrachten zoals deze door de Raad van State is geadviseerd.Kerngegevens

nummer 35.920, K
ingediend 6 juni 2023
behandelstatus ingetrokken
toelichting behandelstatus Op 6 juni 2023 ingetrokken.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
dossier(s) Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs (35.920)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)